Kartering

Doel
De kartering heeft als hoofddoel het op de digitale kaart zetten van paddenstoelen in Groningen.
Daarbij zijn een aantal nevendoelen geformuleerd:
1) inventarisatie van natuurgebieden ten behoeve van overheden en terreinbeheerders
2) interessante mycologische gebieden en biotopen in kaart brengen
3) verfijning van de verspreiding van paddenstoelen in Groningen
4) zo mogelijk vaststellen van een trend betreffende de situatie nu t.o.v. de jaren 1989-97

 

Methode
Rekening houdend met deze doelstellingen en het aantal waarnemers hebben we een methode opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde selectiehokken; de nadruk van inventarisatieactiviteiten komt bij deze kilometerhokken te liggen. De selectiehokken zijn gekozen op basis van biotoop, aanwezigheid van natuurgebied en de inventarisatie 1989-1997. Er worden zoveel mogelijk ecologische gegevens verzameld. De werkwijze is vastgelegd in het inventarisatieprotocol waarnemers Groningen. Wil je zelf gegevens aanleveren lees dan onderstaand protocol goed door.

Inventarisatieprotocol waarnemers Groningen

Algemene opzet:

- per uurhok zijn 7 km-hokken geselecteerd, zie selectiehokkenkaart en selectiehokkenlijst

- elk van deze km-hokken wordt minimaal 2x bezocht in verschillende maanden

- binnen een uurhok worden – binnen de geselecteerde km-hokken - alle aanwezige biotopen bezocht

- vergunningen voor natuurgebieden in principe door excursieleider te regelen

 

Te verzamelen gegevens:

kopgegevens: dichtstbijzijnde plaats, naam gebied, x- en y-coördinaten

biotoop en substraat zoveel mogelijk noteren:
dit gaat het best op een geschreven lijst; bij het betreden van een nieuw biotoop eerst biotoopcode of omschrijving noteren, daaronder de gevonden soorten met achter de soortsnaam het substraat; zie biotoopcodes

- let wel: een soort kan dus meerdere keren op de lijst voorkomen met verschillend substraat of biotoop.

- werk je toch liever met een voorgedrukte lijst, vul dan in elk geval het biotoop in!

- neem eventueel voor een nieuw biotoop een nieuwe lijst.

waarnemingen in natuurgebieden binnen een km-hok worden op aparte lijsten ingevoerd

GPS-code van RL soorten in natuurgebieden noteren

gegevens uit niet geselecteerde hokken zijn ook van harte welkom!

 

Verzamelde gegevens:

Papieren lijsten inclusief kopgegevens, nadeterminaties én daarbij behorende vermeldingen (microscopisch onderzocht, bewijsfoto, evt. herbariumnummer) z.s.m. naar Willem Stouthamer of Inge Somhorst; zelf in PaKa_NL ingevoerde gegevens inclusief biotoop- en substraatcodes naar: groningen@paddestoelenkartering.nl